Statutul de Întreprindere socială. Cum îl obții

Pentru recunoșterea statului, este nevoie ca întreprinderea socială să dobândească un atestat de întreprindere socială.

Astfel, persoanele juridice de drept privat pot solicita un atestat de întreprindere socială, dacă actele de înființare și funcționare conțin prevederi prin care se demonstrează faptul că: 

  • desfășoară activități cu scop social; 
  • principiile economiei sociale sunt respectate;
  • următoarele criterii sunt respectate: 

a) acţionează în scop social şi/sau în interesul general al comunităţii;

b) în urma lichidării, se obligă ca bunurile rămase să se transmită către una sau mai multe întreprinderi sociale;

c) cel puțin 90% din profit este alocat pentru realizarea scopului social și a rezervei statutare;

d) să se asigure niveluri de salarizare echitabile, între care nu pot exista diferenţe care să depăşească raportul de 1 la 8, respectând principiul echității sociale față de salariați.

Pentru obținerea atestatului de Întreprindere socială, persoanele juridice de drept privat trebuie să depună sau să transmită prin poștă (cu confirmare de primire) la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, respectiv a municipiului București, în a cărei rază teritorială își au sediul, următoarele documente: 

1. Cerere pentru acordarea atestatului, completată conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii Nr.219/2015 privind economia socială sau, după caz, în anexa nr. 6, în situația în care se solicită concomitent și acordarea mărcii sociale;

2. Actele de înființare și funcționare, în copie, certificate pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal sau de către persoana împuternicită în acest scop, care să conțină o serie de prevederi din care să reiasă faptul că întreprinderea are scop social și respectă principiile și criteriile economiei sociale, iar activitatea desfășurată servește scopului social ales. 

Termenul de soluționare a cererii este de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării documentației. Termenul poate fi prelungit o singură dată, motivat, pentru 15 zile calendaristice. 

Când cererea şi documentaţia primită sunt incomplete, solicitantul are la dispoziție încă 30 de zile calendaristice pentru a le completa! 

DE REȚINUT:

Atestatul este valabil 5 ani și se poate prelungi succesiv pentru încă 5 ani. 

Puteți solicita, concomitent, acordarea atestatului social și a mărcii sociale, iar obținerea mărcii sociale este condiționată de obținerea atestatului de întreprindere socială (Se va completa cererea-tip prevăzută în anexa 6 a normelor metodologice).

Nu se percep taxe pentru emiterea atestatului sau a mărcii sociale.

Pentru a prelungi valabilitatea atestatului, trebuie să depuneți sau să transmiteți prin poștă (cu confirmare de primire, cu cel putin 45 de zile calendaristice înainte de data expirarea atestatului, dar nu mai mult de 60 de zile calendaristice), la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, respectiv a municipiului București, în a cărei rază teritorială Î.S. își are sediul, următoarele documente: 

  • cerere pentru prelungirea atestatului, completată conform anexei nr. 4 din normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii. Nr.219/2015 privind economia socială; 
  • actele de înființare și funcționare (prevăzute în normele metodologice), în copie, certificate pentru conformitate cu originalul de reprezentantul legal sau de persoana împuternicită în acest scop;
  • atestatul de întreprindere socială, în original. 

SUSPENDAREA ATESTATULUI DE ÎNTREPRINDERE SOCIALĂ

Atestatul de întreprindere socială se suspendă de către agențiile județene de ocupare , în următoarele situații: 

a) la solicitarea întreprinderii sociale, pentru o perioadă de maximum 12 luni; 

b) când Î.S. nu respectă următoarele obligații: 

– aceea de a comunica agenţiei de ocupare orice modificări ale actelor de înfiinţare sau constitutive, în termen de 15 zile de la modificare; 

– aceea de a comunica agenţiei de ocupare rapoartele de activitate și situaţiile financiare anuale; 

– aceea de a publica, în extras, în termen de 3 luni de la încheierea anului calendaristic, raportul social anual privind activitatea desfăşurată şi situaţiile financiare anuale în Registrul unic de evidenţă a întreprinderilor sociale administrat de ANOFM; 

c) când Î.S. nu permit accesul personalului cu atribuții de control și nu prezintă acestora toate informațiile, datele și documentele solicitate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *