Întreprinderea socială de inserție

Întreprinderea socială de inserție este întreprinderea socială care:

  1. Are permanent cel puțin 30% din personalul angajat aparținând grupului vulnerabil, astfel încât timpul de lucru cumulat al acestor angajați să reprezinte 30% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaților;
  2. Are ca scop lupta împotriva excluziunii, discriminărilor și șomajului prin inserția socioprofesională a persoanelor defavorizate.

Categorii de grupuri vulnerabile, conform prevederilor Legii nr. 219/2015

1. Persoane aflate în sistemul de protecție a copilului sau care provin din acest sistem

(în acord cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare).

Documentele care atestă apartenența la grupul vulnerabil: Hotărârea comisiei pentru protecţia copilului sau, după caz, hotărârea instanţei prin care a fost dispusă măsura de protecţie specială.

2. Persoane din familiile beneficiare de ajutor social

(respectând prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare)

Documentele care atestă apartenența la grupul vulnerabil: copia deciziei pentru plată a directorului executiv al agenţiei judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti sau talonul de plată

3. Persoane care fac parte din familii beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei

(potrivit prevederilor Legii nr. 277/2010, privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)

Documentele care atestă apartenența la grupul vulnerabil: copia deciziei pentru plată a directorului executiv al agenţiei judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti sau talonul de plată.

4.Persoane solicitante de azil sau beneficiare ale protecției internaționale

(definite conform Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare)

Documentele care atestă apartenența la grupul vulnerabil: documentul temporar de identitate sau permisul de şedere valabile, potrivit legii

5. Persoanele fără adăpost

Documentele care atestă apartenența la grupul vulnerabil: adeverinţă eliberată de primăria din cadrul unităţii administrativ-teritoriale în care trăiesc, prin care se certifică faptul că nu au domiciliu în acea unitate administrativ-teritorială şi nici în altă unitate administrativ-teritorială de pe teritoriul României, conform informaţiilor obţinute de la structura judeţeană de administrare a bazelor de date de evidenţă a persoanelor, respectiv a municipiului Bucureşti.

6. Persoanele aflate în situație de risc de a-și pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai

Documentele care atestă apartenența la grupul vulnerabil: ancheta socială pe baza modelului prevăzut în anexa nr. 1 la normele metodologice efectuată de serviciul public de asistenţă socială în a cărui rază teritorială se află domiciliul sau reşedinţa persoanei respective, la solicitarea întreprinderii sociale (anual).

Dacă o persoană aparținând categoriilor de grup vulnerabil de mai sus este angajată în cadrul unei întreprinderi sociale de inserție, iar situația socio-familiară a sa nu a cunoscut o evoluție pozitivă în sensul ieșirii din starea de risc, atunci nu este posibilă excluderea acesteia din grupul vulnerabil.

Obligațiile întreprinderilor sociale de inserție

  • Să asigure măsuri de acompaniament care să ofere inserţia profesională şi socială pentru persoanele angajate care fac parte din grupul vulnerabil;
  • Să întocmească raportul de activitate anual, care conține aspecte privind întreaga activitate desfășurată de întreprinderea socială de inserție în perioada de raportare, specifice domeniului de activitate, inclusiv raportul social anual care conține activitățile cu caracter social, corelate cu situațiile financiare prezentate;
  • Să întocmească raportul social anual cuprins în raportul de activitate anual și extrasul raportului social anual, conform modelului prevăzut în anexele nr. 5A și 5B; să întocmească extrasul situațiilor financiare anuale;
  • Să nu utilizeze marca socială, respectiv elementul specific de identitate vizuală peste termenul de valabilitate al certificatului;
  • Să utilizeze elementul specific de identitate vizuală care se aplică în mod obligatoriu asupra produselor realizate sau a lucrărilor executate, ori a documentelor care demonstrează prestarea unui serviciu.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *