Întreprinderile sociale din România. Ce sunt acestea. Tipuri de întreprinderi sociale

Întreprinderile sociale sunt persoane juridice de drept privat care cumulativ respectă definiţia şi principiile economiei sociale prevăzute în lege.

CE ESTE ECONOMIA SOCIALĂ: totalitatea activităţilor organizate independent de sectorul public care deservesc interesul general, al unei colectivităţi şi/sau interesele personale nepatrimoniale, prin creşterea gradului de ocupare a persoanelor aparţinând grupului vulnerabil şi/sau producerea şi furnizarea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări.

PRINCIPIILE ECONOMIEI SOCIALE sunt:

a) individul şi obiectivele sociale au prioritate faţă de creşterea profitului;

b) solidaritate şi responsabilitate colectivă;

c) interesele membrilor asociaţi şi interesul general şi/sau interesele unei colectivităţi trebuie să aibă același scop;

d) controlul exercitat de către membri asupra activităţilor desfăşurate trebuie să fie democratic;

e) asocierea în formele de organizare specifice domeniului economiei sociale trebuie să se facă voluntar și liber;

f) personalitate juridică distinctă, autonomie de gestiune şi independenţă faţă de autorităţile publice;

g) cea mai mare parte a profitului/excedentului financiar trebuie să fie alocat pentru atingerea obiectivelor de interes general ale unei colectivităţi.

TIPURI DE ÎNTREPRINDERE SOCIALĂ ȘI ÎNTREPRINDEREA SOCIALĂ DE INSERȚIEacte de înființare și funcționare

  • Societățile cooperative de gradul I – Actul constitutiv și autorizația de funcționare emisă de Oficiul Național al Registrului Comerțului;
  • Cooperativele de credit – Statutul și autorizația de funcționare acordată de Banca Națională a României potrivit Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare;
  • Asociații și fundații – Actul constitutiv și statutul, precum și certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție își au sediul, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;
  • Casele de ajutor reciproc ale salariaților – Actul constitutiv și statutul, precum și certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție își au sediul, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare
  • Casele de ajutor reciproc ale pensionarilor – Actul constitutiv și statutul, precum și certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție își au sediul, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;
  • Federații – Statutul și certificatul de înscriere în Registrul Federațiilor aflat la grefa Tribunalului în circumscripția căreia Federația urmează să își aibă sediul, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;
  • Uniunile persoanelor juridice – Statutul sau actul constitutiv și dovada personalității juridice;
  • Alte categorii de persoane juridice de drept privat – Actul de înfiinţare sau actul constitutiv și certificatul de înregistrare sau certificatul constatator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, pentru persoanele juridice supuse înregistrării la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, respectiv statutul și dovada personalității juridice, în cazul altor persoane juridice de drept privat.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *